چند روش خلاق برای یادگیری و تثبیت بهتر جدول ضرب

1- بازی اسب و سوار کار :

دراین روش که در حیاط آموزشگاه ودر زنگ ورزش انجام می گیرد دانش آموزان به صورت ستونی ایستاده و یک دانش آموز دیگر به نام سوارکار در ابتدای صف و روبه روی دانش آموزان می ایستد . آنگاه سوار کار ضربی را بیان می کند همه ی دانش آموزان فکر کرده سپس سوارکار با دویدن، دست خودش را به یکی از دانش آموزان می زند و دانش آموزی که حکم اسب را دارد باید سریع جواب ضرب را بیان کند اگر صحیح بود بادویدن خودش را به جای سوار کار رسانده و ضربی را بیان می کند و بازی به همین روش ادامه پیدا می کند .

منبع: کتاب مجموعه مقالات معلمان پزوهنده

۲- خط بازی با ضرب :

دراین روش معلم می تواند در زنگ ورزش بر روی زمین خطوطی را طراحی نماید و اعداد را از 0 تا 9 در خانه ها بنویسد. آنگاه دانش آموزان را به دو گروه تقسیم نموده تا در مقابل یکدیگر قرار گیرند  و از هر گروه می خواهد یکی یکی و به نوبت با پرش در دوخانه از دوست گروه مقابل بخواهد که جواب این ضرب را بیان کند اگر درست گفت گروه امتیاز می گیرد در غیر این صورت امتیاز به خود گروه داده می شود . در این روش علاوه بر بازی ورقابت  دانش آموزان نیز به تفکر واداشته شده وضرب را بهتر یاد می گیرند .

۳-بازی با تاس:

دراین روش ابتدا معلم تاس های مکعب شکل رااز قبل تهیه نموده و جواب ضربها را روی وجه های تاس به صورت تصادفی و درهم می نویسد که حدود 20 مکعب می شود آنگاه دانش آموزان را گروه بندی کرده وبه هر گروه تعدادی تاس می دهد تا خود دانش آموزان تاس را بیاندازند و ضرب مربوط به جواب را بیان کنند اگر درست بیان نمود می تواند برای جایزه دوباره بیاندازد وگرنه نوبت دانش آموز بعدی می شود . این عمل ادامه پیدا می کند وحتی تاس های دانش آموزان نیز با یکدیگر عوض می شود .

منبع: تجربیات همکار و مسئول آموزش ابتدایی شهرستان بشرویه برادر محمد رضا مقیمیان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 18:45  توسط همكاران گروه آموزشي  |